نتایج

نتایج مسابقات

ردیف نام تورنمنت شرکت کنندگان برنده بازی تاریخ
1 تورنمت 204475 آريانا vs آويژه آراد HOS 1398/02/09
2 تورنمت 701704 آراد vs آزاد آرشام HOS 1398/02/09
3 تورنمت 244748 آراد vs آرين آريامنش HOS 1398/02/09
4 تورنمت 428986 آراد vs آريامنش آراد HOS 1398/02/09
5 تورنمت 083311 آراد vs آرمين آرمين HOS 1398/02/09